Szkoła Podstawowa im.Stefana Żeromskiego w Starym Luboszu

Organizacje uczniowskie

Spółdzielnia Uczniowska

Od dziesięciu lat działa przy Szkole Podstawowej w Starym Luboszu Spółdzielnia Uczniowska prowadzona przez panią Hannę Jąder i Elwirę Dorynek. Spółdzielnia prowadzi sklepik uczniowski, w którym sprzedawane są słodycze i napoje. Do pracy w nim wybierane są dziewczynki z najstarszych klas, które mają co najmniej ocenę dobrą z matematyki. . Uczennice przede wszystkim muszą dbać o sprzedaż towarów i porządek. Razem z opiekunami ustalają ceny nowych towarów.

Spółdzielnia Uczniowska w ciągu swej działalności sponsorowała m.in. malowanie ścian i mebli w sali matematycznej, urządzenie sali informatycznej, konkursy szkolne, konkurs gminny „Znamy wszystkie stolice świata”, słodycze dla dzieci z „Domu Dziecka”, imprezy szkolne .

Prowadzenie w szkole takiej formy działalności kształtuje wśród uczniów wiele cech potrzebnych w życiu społecznym. Prowadzący sklepik są wyposażeni w poczucie uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, tym bardziej, że związane jest to
z finansami. Rozwija ona także przedsiębiorczość, umiejętność wprowadzenia zmian, ulepszeń. Pozostałym uczniom daje świadomość dużego trudu wynikającego z podjęcia dodatkowego czasochłonnego zajęcia w szkole.

Praca z dziewczynkami pracującymi w sklepiku układa się bardzo dobrze. Dotychczas nie pojawiły się sytuacje problemowe, a wręcz przeciwnie – uczniowie sami proponują ewentualne usprawnienia, zmiany. Świadczą o tym również efekty finansowe.

Samorząd Uczniowski

W szkole od wielu lat funkcjonuje Samorząd Szkolny. Działalność takiej organizacji kształtuje wśród uczniów wiele cech potrzebnych w życiu społecznym. Uczniowie działający w samorządzie, mają poczucie rzetelności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, wiedzą, że prezentują swoich kolegów, nie tylko na forum szkoły, ale i w środowisku lokalnym. Praca w samorządzie rozwija także przedsiębiorczość, umiejętność wprowadzania zmian, ulepszeń, daje świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka.
W ramach pracy Samorządu Szkolnego organizujemy wspólnie z uczniami:

– akademie z okazji świąt państwowych, religijnych i okolicznościowych,
– porządkowanie Pomnika w lesie kurzogórskim,
– dyżury uczniowskie,
– zbiórkę funduszy na cele charytatywne,
– redagowanie gazetki szkolnej,
– Święto Patrona Szkoły – Stefana Żeromskiego
– pocztę walentynkową,
– dyskoteki szkolne,
– konkursy szkolne.

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego dbają o porządek przy Pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej w lesie kurzogórskim. Zawsze z okazji uroczystości państwowych uczniowie składają kwiaty i zapalają znicze.

W ramach akcji „ Góra grosza”, od kilku lat dzieci zbierają pieniądze na rodzinne domy dziecka.
Na terenie naszej szkoły samorząd organizuje wiele konkursów międzyklasowych, np.:
– ozdoba choinkowa,
– oryginalnie zapakowany prezent świąteczny,
– pisanka wielkanocna,
– komiks świąteczny,
– list do św. Mikołaja,
– choinkowy łańcuch,
– plastyczny o tematyce wiosennej,
– miss i mister Walentynek,
– poetycki o tematyce jesiennej.

Gazetka Szkolna „Szkółka Przyjaciółka”

W roku szkolnym 1996/97 Samorząd Szkolny zainaugurował wydawanie gazetki szkolnej.  W poszczególnych numerach uczniowie poruszają swoje problemy, opisują najważniejsze wydarzenia z życia klas i szkoły, przeprowadzają wywiady z jej pracownikami, ogłaszają konkursy, redagują krzyżówki i prezentują swoje zdolności pisarskie.

Zespół redakcyjny wydaje również numery świąteczne gazetki np. z okazji Dnia Matki, Walentynek, Święta Ziemi czy Dnia Patrona, które w całości są poświęcone danemu wydarzeniu.

Święto Patrona Szkoły – Stefana Żeromskiego

W listopadzie przypada rocznica śmierci naszego patrona – Stefana Żeromskiego, którego twórczość literacka jest mało znana dzieciom w szkole podstawowej. Staramy się przybliżyć uczniom postać patrona na różne sposoby, dlatego w szkole organizujemy metodą projektu obchody Święta Patrona Szkoły. Stefan Żeromski był człowiekiem, któremu nieobca była sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości. Pisarz zasłynął też jako piewca polskiego krajobrazu, był wrażliwy na piękno ojczystej przyrody. W całej swej twórczości interesował się statusem człowieka w świecie, sensem jego życia, jego ludzkiej egzystencji, jej rozdarcia miedzy dobrem i złem. W ramach realizacji projektu przeprowadzamy różne zajęcia dla uczniów i rodziców. W szkole samorząd organizuje okolicznościową wystawę poświęconą pisarzowi. Zebrane materiały mają na celu ukazanie postaci Żeromskiego, nie tylko jako pisarza, ale jako człowieka; syna, ucznia, męża czy ojca rodziny. Oprócz wystawy organizujemy konkurs plastyczny – Krajobraz polski w utworach Stefana Zeromskiego, Portret pisarza, głośne czytanie fragmentów jego powieści, konkurs matematyczny – Patron w liczbach. Uczniowie przygotowują również przedstawienia opowiadające o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego, np.: konferencja prasowa z pisarzem, wieczornica poświecona pamięci patrona.

W roku szkolnym 2004/05 do obchodów Dnia Patrona dołączyliśmy Bieg im. Stefana Żeromskiego, którego trasa przebiega ulicami Nowego i Starego Lubosza, a meta znajduje się przy szkole.

Szkolne Koło PCK

W szkole działa Szkolne Koło PCK zrzeszające uczniów z klas IV – Vi i Klub Wiewiórka, do którego należą dzieci z klas I – III. Opiekunem jest pani Iwona Bakalarska. Celem działalności Szkolnego Koła PCK i Klubu Wiewiórka jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Zadaniami są: • pomoc potrzebującym uczniom, • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej oraz zdrowotnej, • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci, • przygotowanie dzieci do dalszej działalności w PCK. Koło wydaje co dwa miesiące gazetkę „Zdrówko”, z której dochód przeznaczony jest dla najbardziej potrzebujących dzieci. Co roku uczniowie włączają się do akcji „Gorączka złota” organizowanej przez Zarząd Główny PCK.

Szkolne Koło PTTK

Szkolne Koło PTTK funkcjonuje w naszej szkole od 1980 roku. Pierwszym opiekunem koła była pani Anna Boguś i prowadziła je do 1987roku. Od 1988 r. Do chwili obecnej opiekunem koła jest pani Barbara Pawlak.

Do SK PTTK należą uczniowie klas starszych. Na początku działalności byli to uczniowie klas IV – VIII, obecnie uczniowie klas IV – VI głównie, chociaż chętnie w rajdach uczestniczą również uczniowie klas I – III.

Szkolne koło działa pod patronatem Kościańskiego Oddziału PTTK. Bierzemy udział we wszystkich organizowanych przez zarząd imprezach. A są to :

 • Kościańska Wiosna nad Obrą
 • Rajd Kolarski im. Dezyderego Chłapowskiego
 • Kościańska Jesień  nad Obrą

Opiekun koła organizuje również inne wyjazdy i biwaki. Do ciekawszych imprez należą m.in.

 • biwak w Łagiewnikach połączony ze świętem pieczonego ziemniaka
 • dwudniowy biwak w Dębcu Nowym
 • rajdy rowerowe w okresie jesiennym i wiosenno- letnim po najbliższej okolicy

organizowane są również rajdy we współpracy z Muzeum Regionalnym w Kościanie i Nadleśnictwem Kościan – Archeologicznym Szlakiem po Ziemi Kościańskiej.

Bierzemy udział w innych imprezach turystycznych odbywających się w Kościanie, które mają na celu propagowanie hasła : Bezpiecznie  poruszamy się rowerem. Były to imprezy:

 • w 2000 roku happening rowerowy Na 600-lecie miasta Kościana
 • 2000 r. Happening połączony z rajdem gwiaździstym Bezpieczny rowerzysta

Poprzez organizowanie rajdów chcemy zachęcić uczniów do:

 • uprawiania turystyki rowerowej i pieszej
 • uwrażliwienia na piękno otaczającej przyrody oraz zachęcenie do ochrony jej
 • uczczenia pamięci wielkich ludzi, przebywających na naszym terenie (gen. D. Chłapowskiego,
 1. Mickiewicza)
 • poznania i popularyzacji  piękna Ziemi Kościańskiej oraz innych ciekawych zakątków regionu
 • właściwego zachowania na szlakach turystycznych

Uczestnicząc  w rajdach i imprezach turystycznych uczniowie mają pożytecznie zagospodarowany czas wolny, poznają swoją ojczyznę, tym samym uczą się ja kochać, uczą się bezpiecznie poruszać rowerem i pieszo po drogach. Stają się wrażliwsi na piękno otaczającej nas przyrody. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach sprawnościowych organizowanych przez Zarząd Oddziału na mecie każdego rajdu, zdobywając nagrody i wyróżnienia.