Historia szkoły

Szkoła Podstawowa im.Stefana Żeromskiego w Starym Luboszu

W 1959 roku na jednej z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Luboszu Nowym, poświęconej ocenie stanu szkolnictwa i oświaty na tutejszym terenie, kierownik szkoły w Luboszu Starym – p. Walerian Nowak przedstawił trudności szkoły związane z dużym przyrostem dzieci oraz brakiem mieszkań dla nauczycieli, co powodowało płynność kadry nauczycielskiej i ujemnie wpływało na wyniki w nauce. Pan Walerian Nowak zaapelował o dobudowanie dwóch sal lekcyjnych i dwóch mieszkań dla nauczycieli. Rada Gromadzka wraz z ówczesnym przewodniczącym Prezydium GRN ustosunkowała się do projektu pozytywnie i podjęła odpowiednią uchwałę o budowie szkoły w czynie społecznym. Przychylnie ustosunkował się również do tej inicjatywy Wydział Oświaty w Kościanie z inspektorem szkolnym Tadeuszem Grysem.
Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który wszczął wstępne starania. Opracowanie dokumentacji powierzono inż. Grzegorczykowi w Kościanie i zaczęto starania o materiały budowlane. Wieś Witkówki ofiarowała z własnego 20m3 drewna budulcowego. Ludność Lubosza Starego i Nowego zaofiarowała pomoc przy wykopach pod fundamenty i piwnice, załadowaniu, zładowywaniu i zwózce materiałów budowlanych. Przy pomocy Prezydium GRN w Luboszu Nowym, które ofiarowało fundusze i Wydziału Oświaty w Kościanie zakupiono pierwsze materiały w postaci formiaków granitowych, cegły i wapna.
W 1960 roku po otrzymaniu dokumentacji i uzyskaniu jej zatwierdzenia Budowlana Spółdzielnia Pracy „Dom i Osiedle” w Kościanie rozpoczęła prace budowlane. Z powodu małych środków finansowych prace posuwały się wolno. W latach 1960 – 1962 zbudowano piwnice pod całym budynkiem i parter mieszkania dla nauczycieli. W latach 1962 władze powiatowe w ramach dofinansowania czynów społecznych chciały przyjść z pomocą finansową, ale nie znaleziono wykonawcy. Jednak dzięki przychylnemu stanowisku Andrzeja Plackowskiego – ówczesnego dyrektora Doświadczalnego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Kościanie, pozyskano wykonawcę, który zobowiązał się zakończyć budowę w 1963 roku.
Budową zainteresowały się również władze wojewódzkie. Aktualna już wówczas była reforma szkolna i ośmioletnia szkoła podstawowa. W tych warunkach przedstawiciele Kuratorium Szkolnego w Poznaniu – Dział Inwestycji Szkolnych, biorąc pod uwagę potrzeby 8-letniej szkoły i narastający przyrost młodzieży, zadecydowali o konieczności opracowania nowych założeń budowy i sporządzenia nowej dokumentacji. Ponownie z pomocą przyszedł Andrzej Plackowski – dyrektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego, który mimo realizacji własnych planów, zgodził się na opracowanie założeń i dokumentacji przez pracownię projektową podległego sobie przedsiębiorstwa. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego – Dział Inwestycji Szkolnych, przekazało odpowiednie środki finansowe. Tak oto mimo wielkich trudności – zmiany założeń i dokumentacji, prace budowlane ruszyły w połowie 1963 roku.
Po zakończeniu budowy, odbiorze technicznym i usunięciu usterek nadszedł dzień 30 stycznia 1965 roku – dzień uroczystego przekazania budynku do użytkowania. (zdjęcia)
Ponieważ budynek był wznoszony w roku setnej rocznicy urodzin pisarza, a oddany do użytku w 40-tą rocznicę jego śmierci Rada Pedagogiczna wystąpiła do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego z wnioskiem o nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego.
Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 1965r. w związku z przekazaniem do użytku nowego budynku szkolnego, mającym nastąpić w dniu 30. stycznia 1965r., podjęła następującą uchwałę: W roku ubiegłym minęła setna rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, a w bieżącym roku obchodzimy 40- tą rocznicę śmierci wielkiego polskiego pisarza. Twórczość Żeromskiego wywarła wielki wpływ na kształtowanie oświaty, postawy ówczesnego społeczeństwa polskiego w walce o niepodległość, postęp i sprawiedliwość społeczną. Jego wizja szklanych domów w „Przedwiośniu” w porównaniu z wielkim rozmachem dzisiejszego budownictwa oraz z realizacją hasła : „ Budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego” jest częściowym spełnieniem jego śmiałych marzeń.
Dlatego jednocześnie z oddaniem do użytku nowej szkoły, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy jej patrona – Stefana Żeromskiego.
W roku szkolnym 1971/72 grono nauczycielskie rozpoczęło realizację programu wdrażania poznańskiego systemu wychowawczego. Szkoła posiadała już bogate i piękne tradycje, które postanowiła wzbogacić o nowe elementy emocjonalnego zaangażowania uczniów. Wyeksponowane zostało wychowanie patriotyczne i obywatelskie, samorządność, działalność organizacyjna – ZHP, zajęcia pozalekcyjne, działalność opiekuńcza. Rozbudowując własną szkolną symbolikę, ambicją szkoły stało się posiadanie własnego sztandaru. Uczniowie i nauczyciele postanowili wspólnie, że sztandar szkoły zostanie zakupiony ze składek fundatorów – społeczeństwa wsi: Lubosza Starego, Lubosza Nowego, Spytkówek i Witkówek oraz z pieniędzy zarobionych przez uczniów. Gromadzenie funduszu na kupno sztandaru trwało rok.
Zadania wychowawcze związane z przygotowaniem szkoły do przyjęcia sztandaru realizowane były w roku szkolnym 1975/76 i 1976/77. Do realizacji tych zadań zostali włączeni wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów, Samorząd Szkolny i organizacje młodzieżowe, koła zainteresowań, Komitet Rodzicielski i Zakład Opiekuńczy.
Sztandar szkoły wykonała Pracownia Haftów Artystycznych i Sztandarowych Zofii Kledzik w Poznaniu.
Uchwałą Rady Pedagogicznej ustalano, że uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Luboszu Starym odbędzie się w dniu Patrona szkoły tj. 20.XI.1976 roku.

W 1965r. wraz z oddaniem do użytku nowego budynku nastąpiły zmiany w oświacie polegające na wprowadzeniu systemu ośmioklasowego, który obowiązywał do 1999/2000r. Dyrektorem zostaje pan Walerian Nowak pełniący obowiązki dyrektora do 31 sierpnia 1978r. W 1968r. szkoła zostaje wyposażona w gabinet lekarski.
1 września 1978r. stanowisko dyrektora obejmuje pan Zdzisław Adamczak, który sprawuje je do 31 sierpnia 1983r. W następnych latach tj. od 1 września 1983 do 31 sierpnia 1990 funkcję dyrektora pełni pani Halina Nowak. 1 września 1990roku stanowisko zostaje powierzone byłej absolwentce Szkoły Podstawowej w Luboszu Starym – pani Iwonie Gaertig .
W tym samym roku zostaje zapoczątkowana reforma systemu edukacji, która jest jednym z najważniejszych celów polskich przemian ustrojowych. Rok później zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaje ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora , który wygrywa pani Iwona Gaertig. Tym razem stanowisko to ma piastować przez pięć następnych lat czyli do 31 sierpnia 1996r.
Reforma ustroju administracyjnego państwa spowodowała, że wzrosła rola samorządu terytorialnego w zakresie samodzielnego zarządzania sprawami publicznymi, w tym oświatą. W maju zostaje ogłoszony konkursu na dyrektora zespołu. Staje do niego skutecznie pani Iwona Gaertig. 1 września 1996 r. stajemy się zespołem o nazwie Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu, prowadzonym przez samorząd terytorialny czyli samorząd Gminy Kościan.
30 – latka wymaga kapitalnego remontu. Poczyniono starania zmierzające do wymiany okien. W 1995roku udaje się wygospodarować środki na ich wymianę . W 1996r. przy wsparciu samorządu terytorialnego pod przewodnictwem pana wójta Henryka Bartoszewskiego szkoła dokonuje zakupu komputerów. Powstaje jedna z pierwszych pracowni komputerowych w gminie. W 1997r. ze środków w całości finansowanych przez Gminę w Kościanie zostaje wymienione CO na gazowe, a wraz z nim pozostałe okna w szkole. 1 wrzesień 1998r. następuje wprowadzenie kształcenia nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Kształcenie na tym etapie ma być łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.
W 1998/99 pozyskano środki na kapitalny remont łazienek. Również w 1999 roku szkoła otrzymuje salę internetową z MENiS. Lata 1999/2000 – ważny przełom dla naszej szkoły. Zostaje wdrożone jedno ze strategicznych zadań realizowanych w ramach reformy systemu edukacji. Realizacja tego zadania rozkładać się będzie na kilka lat. Ośmioletnia szkoła podstawowa przekształca się w szkołę z klasami I-VI. Tracimy oddziały a wraz z nimi stanowiska dla nauczycieli.
Kolejne lata również owocują w remonty i tak 1999/00r. następuje wymiana drzwi w szkole. W tym samym roku powstaje projekt na nowe wejście do szkoły. Celem tej inwestycji było powiększenie korytarza z przeznaczeniem na apele szkolne. Kolejne zadania zmieniające wygląd szkoły to wymiana posadzek. W 2000r. wymiana instalacji elektrycznej w całej szkole oraz malowanie korytarzy i klas. Odnowienie elewacji zewnętrznej nastąpiło w 2002r. Pan wójt – Henryk Bartoszewski i Rada Gminy widząc ogromne braki miejsc służących do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, wpisują budowę sali jako kolejne zadanie do realizacji na lata 2002-2006.
3 września 2005r. zostaje oddana do użytku sala gimnastyczna. Powstaje również nowy parkan okalający starą i nową szkołę. (zdjecie)
Działania szkoły to nie tylko remonty, ale również skuteczne działania w dziedzinie dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
W 1991 szkoła jest inicjatorem obchodów Święta Ziemi.12.10.1992r. przybywa na spotkanie z dziećmi oraz młodzieżą szkolną gość z Japonii. W 1995r. rodzi się pomysł, aby w szkole zorganizować konkurs międzyszkolny ze znajomości wszystkich stolic świata pod patronatem wójta Gminy Kościan pana Henryka Bartoszewskiego.
Organizacja kolejnego festynu zorganizowanego pod hasłem „Na zdrowie” zostaje uwieńczona sukcesem. Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej uznał nasz festyn za najlepszą imprezę sportowo-rekreacyjną, a szkoła zdobyła I nagrodę w kraju.
W 1995r.w okresie ferii letnich uczniowie szkoły mogą uczestniczyć po raz pierwszy w dwutygodniowych półkoloniach. We wrześniu 2000r. szkoła organizuje dożynki wiejskie dla wszystkich wsi z obwodu szkoły tj. Stary i Nowy Lubosz, Witkówki i Spytkówki.

W tym samym roku rodzi się pomysł utworzenia szkółki haftu „Dziedzictwo kulturowe regionu”, które prowadzone jest przez mamy uczniów naszej szkoły : panią Danutę Maćkowiak oraz panią Grażynę Dobraś.
W dniu 22.02.2000 r. zostaje przyjęty do realizacji program „Inna lepsza szkoła”. Motto tego programu brzmi: „Należy starać się ukazywać uczniom jak najczęściej to, co w nich dobre, a za wysiłek należy chwalić jeszcze bardziej, niż za osiągnięty rezultat”.
Od tej chwili przestaje obowiązywać prosta relacja : wychowawca – wychowanek, a zaczyna obowiązywać zasada wzajemnego wychowywania się, spełniania wzajemnych oczekiwań, wzajemnego zaspakajania szkolnych, psychicznych, społecznych, a także osobistych potrzeb.
16.05.2000r. 40 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami uczestniczą w uroczystości z okazji Dnia Dziecka w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Impreza odbywała się pod hasłem „Bezpieczne dzieciństwo”.
W dniu 4.11.2004r. na posiedzeniu rady pedagogicznej podjęto decyzje o przystąpieniu szkoły do akcji „Szkoła z klasą”. Organizatorami akcji są Agora S.A, wydawca „Gazety Wyborczej” i portalu Gazeta pl, oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat nad akcją sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski. Zadaniem szkół uczestniczących w akcji jest zrealizowanie sześciu z trzydziestu przygotowanych przez organizatorów zadań, przy czym każde z realizowanych przez szkołę zadań musi dotyczyć innej z sześciu zasad Akcji. Spośród zadań szkoła dokonała wyboru sześciu następujących zadań z listy przygotowanej przez organizatora: „Lepiej przygotować do egzaminu”, ” Jak lepiej informować o ocenianiu?”, „Festiwal nauki”, „Projekty zespołowe”, „szkoła bez nałogów”, „Jak uczymy języka”.

Od szkół uczestniczących w akcji oczekuje się aby: dobrze uczyła każdego ucznia, oceniała sprawiedliwie, uczyła myśleć i rozumieć świat, rozwijać społecznie i uczyć wrażliwości, pomagała uwierzyć w siebie, tworzyła dobry klimat, przygotowywała do przyszłości. Spełniliśmy wszystkie te zasady. Praca oraz wysiłek nauczycieli został nagrodzony. Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”.