Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu publikuje poniżej:

  • listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Starym Luboszu w roku szkolnym 2021/2022

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w Starym Luboszu w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyrektor ponadto przypomina, że rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola, mogą:
1. wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych; uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka z wnioskiem,
2. wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia; Dyrektor Zespołu Szkół rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.