Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu informuje, iż od dnia 23 sierpnia 2021r. istnieje możliwość pobrania aktualnego wniosku na stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022.

Wniosek można pobrać zarówno w sekretariacie szkoły jak i ze strony internetowej Gminy Kościan –    http://bip.gminakoscian.pl/bip/6533.html

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za m-c sierpień 2021r.
  • decyzje i ostatni dowód wypłaty renty bądź emerytury
  • decyzje o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, decyzje przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
  • decyzje przyznania dodatku mieszkaniowego
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy
  • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne decyzja o ilości hektarów przeliczeniowych

Termin złożenia wniosku – 15.09.2021r.