W związku z decyzją rządu dotyczącą realizacji od 1 września 2021 r. nauczania w trybie stacjonarnym, przypominam wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasady obowiązujące w naszym przedszkolu:

1. do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych;

2. dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych; w drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;

3. opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku przedszkolnego – dziecko jest odbierane w drzwiach przedszkola przez wychowawcę lub pomoc wychowawcy; podczas oczekiwania na odbiór dziecka należy zachować dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

4. w razie zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka, itp.) przedszkole zawiadamia rodzica, a rodzic zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać dziecko z przedszkola;

5. bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zaraz po przyjściu do przedszkola dzieci pod opieką wychowawcy myją ręce lub ewentualnie je dezynfekują), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;

7. dziecko przynosi do przedszkola tylko potrzebne rzeczy, które w czasie zajęć znajdują się w plecaczku w szatni lub na stoliku dziecka;

8. dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów (swoich zabawek, pluszaków, itp.); ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami; w takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek lub rzeczy;