W związku z decyzją rządu dotyczącą realizacji od 1 września 2021 r. nauczania w trybie stacjonarnym, przypominam wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasady obowiązujące w naszej szkole:

1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych;

2. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych; w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;

3. opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkolnego – dziecko jest odbierane w drzwiach szkoły przez wychowawcę lub nauczyciela świetlicy;

4. rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne);

5. w razie zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka, itp.) szkołą zawiadamia rodzica, a rodzic zobowiązany jest bezzwłocznie odebrać ucznia z szkoły;

6. bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;

7. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;

8. uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami; w takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy;

9. uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji korzystając z następujących wejść do szkoły:
a. klasa 1a – wejście boczne do szkoły (przy sali od strony boiska);
b. klasa 2a, 7a, 7b, 8a, 8b – wejście główne do szkoły (od ulicy);
c. klasa 3a, 4a, 5a, 6a – wejście tylne do szkoły (od boiska).